Marcin Gienieczko
This page is designed by everywhere-computing

POPRZEDNIE WYPRAWY

LION YUKON RIVER

Jest taki kraj gdzie glarza i globtrotera Cousteau! Poszukiwacz przyg?d je?eli zrealizuje sw?j ambitny plan b?dzie pierwszym cz?owiekiem na ?wiecie, kt?ry samotnie dokona tak wielkiego wyczynu! P?ki dojdzie do sp?ywu rzek? na Dalekiej P?nocy wagabunda jako trening zorganizowa? sp?yw kr?low? polskich rzek Wis??. 1000 km przez Polsk?. Sp?yw Wis?? by? doskona?ym treningiem jak i r?wnie? doskona?? promocj? przedsi?wzi?cia. W ka?dym du?ym mie?cie nad Wis?? odby?a si? promocja wyprawy. Oficjalne zako?czenie sp?ywu mia?o miejsce na Mot?awie na starym mie?cie w Gda?sku. Dalsze przygotowania podr?nik odbywa w Laponii (listopad 2002 r.). Szkoli si? w zakresie przetrwania na Dalekiej P?nocy w warunkach polarnych. Wyprawa przygotowawcza w Laponii to r?wnie? dokumentacja fotograficzna Dalekiej P?nocy. Marcin Gienieczko po wyprawie z Yukonu b?dzie pisa? ksi??k?, kt?ra stanie si? wizyt?wk? Dalekiej P?nocy. Od Syberii przez Mongoli?, do Laponii i Alaski. Ale to tylko przedsmak wielkiej przygody. Prawdziwa przygoda czeka podr?nika na YUKON RIVER!

G??wny patron medialny - TVP PR2
Patroni wyprawy: TVP oddział Gda?sk , Radio Zet, Radio Olsztyn

Terminy,

  • start 15.04.2003.
  • Czas wyprawy: cztery miesi?ce.

Ca?e przedsi?wzi?cie oszacowane jest na kwot? 80 000 z?.

Wydatki to: ponton 15 000 z?. Przelot 1000$+ 1000$ nadbaga?, jedzenie 5000z?, ekwipunek 20 000 z?, 30 000 tys. wyprawa na samej Alasce (transport ekwipunku, awionetka – samolot, wizy, jedzenie dodatkowe, radio boja, systemy nawigacyjne itd.). Wyposa?enie ?odzi itd.

Jest to tak olbrzymie przedsi?wzi?cie, bez wsparcia medialnego realizacja EKSPEDYCJI nie by?aby mo?liwa. Z kilku powod?w. Dla sponsor?w by?oby to ma?o interesuj?ce, jak i r?wnie? sama wyprawa straci?aby presti?.

W Wy?szej Szkole Dziennikarskiej na ulicy Nowy ?wiat 58 przed i po wyprawie odb?dzie si? konferencja prasowa z udziałem medi?w. Na konferencji b?dzie widoczne firmowe logo na pontonie i r?nych banerach reklamowych, koszulkach itd.

Dostarcz? r?wnie? Pa?stwu odpowiednie zdj?cia, kt?re p?niej b?dzie mo?na wykorzysta? do cel?w marketingowych firmy. Skwitowaniem ca?ej akcji promocyjnej b?dzie ksi??ka, kt?ra zaprezentuje Pa?stwa jako sponsora wyprawy.

Tak w du?ym skr?cie b?dzie wygl?da?a promocja tego nietypowego przedsi?wzi?cia wraz z promocj? Waszej firmy. My?l?, ?e ?adna reklama nie b?dzie r?wna z tak obszern? promocj?, jak? ja Pa?stwu proponuje. Mam nadziej?, ?e to Pa?stwo docenicie. Reporterzy “National Geographic” – m?wi? – „Aby uwierzy? trzeba zobaczy?”- ja to wszystko profesjonalnie Pa?stwu przedstawi? w postaci promocji Waszej firmy.

kontakt podczas wyprawy: tel.satelitarny +871761673840

PLAN EKSPEDYCJI

Strona wykonana przez