Marcin Gienieczko
This page is designed by everywhere-computing

POPRZEDNIE WYPRAWY

WYPRAWA SYBERIA – TYBET 2001

Niech podr to, ?e tam ?aden z Polskich podró?ników tam nie dotar?. Jest to ekstremalna wyprawa przez najwi?ksze góry ?wiata Himalaje. S? to najbardziej niego?cinne rejony na Ziemi. Wierz? w to, ?e dotr? jako pierwszy Polski podró?nik i odnios? ?yciowy sukces. Dalsza podró? b?dzie przebiega?a przez Nepal i Indie.

Kosztorys wyprawy

Syberia 600$
Tybet 600$
Nepal Indie 125$
Powr?t do domu samolotem - 500$
Razem: 1825$
Przeliczenie na z?ot?wki:7,3 tys.
Telefony: 2,5 tys
Sprz?t wyprawowy 4 tys.
Przygotowania do wyprawy Ukraina, ?eglarstwo, si?ownia: 800z?
Sprz?t fotograficzny: 4,5 tys. z?
Wyjazdy do Warszawy - 500 z?
Ubezpieczenie 300z?
Wizy - 300z?
Jedzenie na wypraw? 300z?
Wydatki przed wypraw? (r?ne) - 500z?
Dojazd do Moskwy - 300z?

Ca?kowita wycena przedsi?wzi?cia Syberia-Tybet 2001: 212 mil, 5,5 tys. $

Czas trwania wyprawy Syberia-Tybet 2001

Wyjazd:2 lipca
Powr?t:16-18pa?dzierdnika
Podr? nad Bajka?: 7 dni
Czas trwania pierwszego etapu, Bajka?: 29 dni + 7 dniowa podró? kolej? Transyberyjsk?=36 dn
Podr? na Rosyjski Daleki Wsch?d: 5 dni
Drugi etap wyprawy czas trwania:25 dni
Pobyt na Syberii:59 dni, dwa miesi?ce
Chiny-Tybet: 34 dni
Nepal-Indie: 14 dni

Oczywi?cie zak?adam,?e jest to wszystko w przybli?eniu, bo jak to zwykle bywa w podró?y zawsze mo?e co? ulec zmianie!!!

Ilo?? dni sp?dzonych w podr?y: 109.

Kosztorys poszczeg?lnych etap?w:

Bajka?
Wyprawa przez g?ry Tunki?skie Golce 85$
20$ – Irkuck pobyt
55$ –wynaj?cie przewodnika wraz z ko?mi przez góry do ?róde? Szumackich
3$ – dojazd do Ni?owej Pustelni (baza wypadowa w góry)
1$ – do miejscowo?ci Chojto-Go?- tutaj wynajm? konie na wypraw? od Buriatów.
3$ – podr? z Arszanu do Irkucka
3$ – wydatki zwi?zane z wypraw?
Razem 85$. Tyle b?dzie kosztowa?a mnie wyprawa konna przez góry Tunki?skie Golce.

Wyprawa syberyjska do ?r?de? rzeki Leny. Drugi etap pierwszego etapu!
Koszt przedsi?wzi?cia Bajkalsko-Le?skiego: 145$=20$ rezerwa = 165$
5$ – Irkuck wydatki, nocleg
133$ – koszt samej wyprawy do ?róde? Leny i brzegów Bajka?u. (z dyrekcj? parku Bajkalsko-Le?skiego)
10$ – powr?t wodolotem z brzeg?w Bajka?u do Irkucka
10$ – rejs kutrami, wodolotem na drug? stron? Bajka?u do Ust-Barguzin
3$ – podro? autobusem do U?an-Ude
4$ – wydatki zwi?zane z drugim etapem pierwszego etapu wyprawy

Ca?kowity koszt pierwszego etapu wyprawy Bajka? 2001 wynosi 250$

Podr? poci?giem do miejscowo?ci Perejaslarko ko?o Chabarowska - 50$ - Rosyjski Daleki Wsch?d

Rosyjski Daleki Wsch?d-Drugi etap wyprawy „Tygrys Syberyjski”
100$ - podr? po rosyjskim Dalekim Wschodzie
200$ - organizacja wyprawy na Tygrysa Syberyjskiego
Razem ca?kowity koszt drugiego etapu wyniesie mnie 300$
Ca?kowity koszt pobytu w Rosji – „Syberia 2001” b?dzie mnie kosztowa?a 600$

Koszt trzeciego etapu Chiny -Tybet “Mekong 2001”

Koszt trzeciego etapu wynosi 600$
200$ – podr? po Chinach i Tybecie
100$ – noclegi
100$ – jedzenie
200$ – zorganizowanie wyprawy do ?r?de? rzeki Mekong (konno)

Koszt pobytu w Nepalu
Wiza wjazdowa do Nepalu, koszt 30$
Pobyt w Nepalu 5 dni Koszt pobytu w Nepalu wyniesie mnie na te pi?? dni 24$+ 20 wydatki np: srebrna bransoletka pami?tk? z wielkiej azjatyckiej podró?y. Razem mnie wszystko wyniesie 44$+30$ wiza=74$

Koszt pobytu w Indiach
W Indiach planuje przebywa? 10 dni na ka?dy dzie? przeznaczam 5$
Na pobyt w Indiach przeznaczam 50$

Ca?kowity koszt pobytu w Nepalu i Indiach wyniesie mnie 124$ +1$=125$ na szcz?cie

Ca?kowity koszt podr?y po Azji wyniesie mnie 1825$ r?wnowarto?? 7,3 ty? z?.

Rozplanowanie zu?ycia film?w na t? wielk? azjatyck? wypraw?!
5 rolek na udokumentowanie podr?y „Kolej? Transsyberyjsk? relacji Moskwa-Irkuck.
29 rolek+jeden negatyw przeznaczam na g??wny cel wyprawy pierwszy etap „Bajka?”
5 rolek przeznaczam na podro? relacji Irkuck- Chabarowsk (rosyjski Daleki Wsch?d)
21 rolek + 1 film negatyw przeznaczam na podr? po rosyjskim Dalekim Wschodzie Rosji w poszukiwaniu Tygrysa Syberyjskiego.
24 rolki + q negatyw przeznaczam na podr? po Chinach i Tybecie do ?r?de? rzeki Mekong
7 rolek przeznaczam dla robienia zdj?? reklamowych dla Campusa, Inturistu, Excel, Dojlidy
2 rolki + jeden negatyw przeznaczam na Nepal
2 rolki + jeden negatyw przeznaczam na Indie
2 rolki s? rezerwowe do jakiego? tematu wykorzystam.
Opr?cz slajd?w zrobi? na pami?tk? 5 film?w negatywowych do ka?dego tematu po jednym Filmie.
Razem planuje zrobi? 102 filmy w tym 97 slajdów= pi?? negatywów.

Ilo?? zdj?? spodziewana
Slajdy = 3492 zdj?cia
Negatyw = 180 zdj??
Razem = 3672 uj??

Plan wyprawy Syberia -Tybet 2001

Rozpocz?cie wyprawy 2 lipiec, poniedziałek godz. 14.15 Warszawa

Przyjazd do Moskwy 11.56

Wyjazd z Moskwy 21.00

Przyjazd do Irkucka godz. 3.20 tutaj mo?e ulec zmianie czas przyjazdu!

7 lipca jestem w Irkucku, sobota

8-9 Lipiec za?atwiam w dyrekcji parku Bajkalsko - Le?skiego wypraw? do ?r?de? rzeki Leny na 23 Lipca

9 lub 10 wyje?d?am do Ni?owej Pustelni (park Tunki?skie Golce- okr?g Burjacki)

Z Ni?owej Pustelni jad? do miejscowo?ci Chojto-Cho? wynajmuje konia z przewodnikiem i jad? do ?róde? Szumaka (lecznicze ?ród?a). Je?eli b?dzie mo?liwo?? to b?d? realizowa? konno „tras? rzeczn?” czyli w?drowa? konno przez góry, tajg? na koniu przy biegu rzeki Szumak do miejscowo?ci Arszan a pó?niej do Tagarchaj. Z Arszanu jad? autobusem lub samochodem w drog? powrotn? do Irkucka. Autobus z Arszanu codziennie kursuje o godz.8.00

Rozpiska planu wyprawy przez góry Tunki?skie Golce

Z Choito-cho? wyje?d?am konno dnia 10 lub 11 lipiec przez góry do Arszanu. Wyprawa b?dzie trwa?a od 10 do 11 dni (zale?y od pogody) czyli do 20 lub 21 a mo?e 22 lipca

21 lipca zak?adam ?e b?d? w Arszanie

22 lipca wyjazd do Irkucka

22 lipiec Irkuck.

Czas wyprawy i program: z Choit-Cho? konno przez prze??cze do ?róde? Szumaka. Je?eli b?dzie mo?liwo?? dalej b?d? kontynuowa? podró? konno. Je?eli nie to od ?róde? Szumaka b?d? w?drowa? pieszo do Arszanu wzd?u? rzeki.(prawego brzegu Szumaka). Z Choito-Cho? do ?róde? 4 dni w?drówki konno pó?niej od ?róde? pieszo do Arszanu- samotna w?drówka 5-6 dni. Planuje jeden nocleg zrobi? przy ?ród?ach Szumaka, odpoczynek przed samotn? w?drówk? do Arsznu. W Kyren - jest to strefa parku. Uwaga!!!- unikaj, chyba ?e chcesz zap?aci? wi?cej ni? zwykli odwiedzaj?cy, lub chcesz zorganizowa? wypraw? z dyrekcj?.

Tunki?ski Park Narodowy 671010 Respublika Buriatia, Tunkiskij rajon, Kyrien, Lenina 69 tel.91-485,91-537

Wyprawa do ?r?de? rzeki Leny

23 lipiec (poniedziałek)wyjazd z Irkucka do Birulki. Aby wypraw? zorganizowa? trzeb rozmawia? z dyrekcj? Rezerwatu Bajkalsko-Le?skiego ( 664026 Irkuck, Diekabr’skich Sobytij 47 ( 8-395-2)33-20-07 Irkuck

Wyprawa do ?r?de? Leny b?dzie trwa?a 7 dni+3 dni pobytu nad Bajka?em. B?d? czeka? r?wnie? w tym czasie na wodolot do Irkucka

2 sierpie?(czwartek) powracam wodolotem do Irkucka(10$)

3 sierpnia wyp?ywam w rejs na drug? stron? Bajka?u do Ust’Barguzin lub mo?e a? do Ni?nieangarska (ale to ma?o prawdopodobne) za 10$

4 sierpnia z Ust’Barguzin za 3$ jad? autobusem do U?an Ude

Koniec wyprawy pierwszego etapu „Bajka?”!

5 sierpnia planuje wyruszy? z U?an Ude w dalsz? podr? na rosyjski Daleki Wsch?d do miejscowo?ci Perejaslavka ko?o Chabarowska. Podro? b?dzie trwa? 5 dni. Je?eli przed?u? y si? etap „Bajka?”mog? wyjecha? z U?an Ude 6 sierpnia. W Chabarowsku lub Perejaslavka mm zamiar by? 10 sierpnia.

Drugi etap wyprawy azjatyckiej Tygrys Syberyjski — rosyjski Daleki Wsch?d

Z Chabarowska jad? do Perjasavka p?niej do miejscowo?ci Bicevaja. Z tej wioski wyruszam w dalsz? podro? po rosyjskim Dalekim Wschodzie tropem Tygrysa Syberyjskiego. W osadzie my?liwskiej po?o?onej w tajdze Bicevaja pono? s? my?liwi, kt?rzy wiedz? gdzie mo?na tropi? Tygrysa Syberyjskiego (tak twierdzi Pa?kiewicz). Z Bicevaja (je?eli nie natkn? si? na ludzi, kt?rzy wiedz? gdzie szuka? Tygrysa Syberyjskiego) pojad? do miejscowo?ci Ust’Sobolevka nad Morzem Japo?skim. B?d? w?drowa? wzd?u? brzegu morza a? przez g?ry, tajg? do miejscowo?? Ternej (pono? tutaj ?yj? Tygrysy Syberyjskie). Z Ternej pojad? do oddalone o 300km. miejscowo?ci Gajwarone na p?d. Tutaj s? tygrysy ale w rezerwacie prowadzonym przez doktora biologii Wiktora Judina. Z Gajwarone pojad? dalej na przej?cie graniczne Rosja-Chiny. Czas wyprawy „Tygrys” b?dzie trwa?a od 10 sierpnia do 31 sierpnia (21-22 dni).

Planowana podr? po rosyjskim Dalekim Wschodzie Rosji

Chabarowsk- Perejaslavka-Bicevaja- pó?niej podró? przez niedost?pne góry Sichote Aline

( w tych g?rach ?yj? Tygrysy Syberyjskie) nad morze Japo?skie.- Ust’Sobolevka. P?niej podr? b?dzie przebiega?a wzd?u? wybrze?a do nast?puj?cych wiosek: Amgu-Velikaja Kema- Ternej-Plastun-Rudnija Pristan-Dal’nerarsk-Karavelowo, Ol’ga a? do miejscowo?ci Gajwarone. P?niej podr? b?dzie przebiega?a do granicy z Chinami przez Ussuryjsk a? do miejscowo?ci Pogranicnyj. Strona chi?ska - Suinfenhe. Koniec wyprawy!

Trzeci etap wielkiej wyprawy azjatyckiej Chiny — Tybet — Mekong 2001

1 wrzesie?. Przekraczam granice z Chinami (w miejscowo?ci Pogranicznyj). Strona chi?ska Suifenhe. Z Suifenhe jad? poci?giem do Harbinu lub do Changchan. Ta druga miejscowo?? prawdopodobnie nie b?dzie wchodzi?a w gr?. Chyba ?e b?dzie po??czenie.

2 wrze?nia Harbin. Z Harbinu jad? w dalsz? podró? do Pekinu. Podró? b?dzie trwa?a 2 dni czyt. 2 noce.

4 wrze?nia jestem w Pekinie( nocleg w ambasadzie Polskiej w Pekinie. Kontaktowa? si? z Panem Ejsmondem lub Atasze. 1 Ritan Lu, Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing, RP 008610/65321235 do 37 fax 008610/65321745, polska@public2.bta.net.cn Wydział konsularny tel. 008610/65323567. W Chinach za?atw sobie legitymacje studenta chi?skiego, u?atwi ci to podr?owanie.

5 wrzesie? wyjazd z Pekinu poci?giem do Lanzhou przez Xi’an ( 2 noce w podró?y)

7 wrzesie? jestem w Lanzhou

8 wrze?nia jestem w Xininng. St?d wyruszam ju? w podró? dalsz? po Chinach i Tybecie autobusem

9 wrze?nia wyje?d?am z Xininng do Madoi. Tutaj robi? 2 dniowa aklimatyzacj?.

11 wrzesie? jestem w Madoi i 11 i 12 dzie? podró?y nocuje w tej wiosce w zwi?zku z aklimatyzacj?.

13 wrze?nia wyje?d?am do Yushu lub Xiwu

14 wrzesie? jestem w Yushu

15 wrze?nia wyje?d?am do Toramarkong z Yushu. UWAGA! Z Toramarkong organizuje wypraw? konn? lub piesz? lub innymi ?rodkami lokomocji do ?r?de? rzeki Mekong w Tybecie! B?d? jecha? mi?dzy innymi do takiej wioski jak Zadoi. UWAGA! Prawdopodobnie b?d? m?g? r?wnie? z tej wioski zorganizowa? wypraw? konn? do ?r?de? rzeki Mekong. Tutaj b?d? m?g? wynaj?? konie i przewodnika i w?drowa? po P?askowy?u Tybeta?skim konno przy g??wnym nurcie rzeki Mekong odwiedzaj?c mi?dzy innymi nomad?w Himalaj?w. Zadoi jest to ostatnia ludzka siedziba w drodze do ?r?de?. B?d? pos?ugiwa? si? s?owem „RUPSA-LA CZTAJ ?USA-LA” - po tybeta?sku znaczy g?ra, kt?ra niesie najwi?cej wody a? do morza. Z tej g?ry rodzi si? ?r?d?o najwi?kszej rzeki Azji P?d-Wsch. Wyprawa b?dzie trwa? do ?r?de? oko?o 6-7 dni podr?y od miejscowo?ci Toramarkong lub Zadoi.

Planowane dotarcie do ?r?de? to 22 wrzesie?! -?R?D?A RZEKI MEKONG !

Przez nast?pny tydzie? b?d? w?drowa? tyle, ?e w drog? powrotn? do miejscowo?ci do Lahsy stolicy Tybetu przez Nagau

29 wrze?nia jestem w miejscowo?ci Nagau. Miejscowo?? ta le?y na drodze do Lahsy.

30 wrzesie? jestem w stolicy Tybetu Lahsy. Zale?y od czasu jakim b?d? dysponowa? ale prawdopodobnie zostan? 2 noce w Lahsie

2 pa?dziernika wyje?d?am do Xigaze. W ten sam dzie? jestem w tej miejscowo?ci.

3 pa?dziernika wyje?d?am z Xigaze do miejscowo?ci przygranicznej z Nepalem u stop Mont. Ewerestu Nyalam. 3 pa?dziernika jestem w Nyalam.

Koniec trzeciego etapu wyprawy Tybet „Mekong 2001”! - wszystkie etapy azjatyckiej ekspedycji zosta?y zako?czone!

Podro? po Nepalu i Indiach

4 pa?dziernika przekraczam granice i w tym samym dniu jestem ju? w Nepalu w miejscowo?ci po stronie Nepalskiej Kodari. W ten sam dzie? wyje?d?am do stolicy Nepalu Katmandu. Wieczorem 4 pa?dziernika jestem w stolicy Nepalu Katmandu! W Katmandu zostaje 2 noce czyli 4 i 5 pa?dziernika.

6 pa?dziernika wyje?d?am stolicy Indii Delhi! Podr? b?d? odbywa? albo etapami lub od razu bezpo?rednim autobusem z Katmandu. Zak?adam, ?e b?d? jecha? do granicy z Indi nie zaprogramuje! UWAGA! Mog? by? problemy z rezerwacj? samolotu w Indiach jak: Luknow, Agra, i Delhi. Je?eli b?d? odbywa? podr? skokami to b?dzie trwa?a oko?o 5 dni. Czyli planowany przyjazd do stolicy Indii Delhi 11 pa?dziernika! Daje sobie termin 7 dni na za?atwienie biletu do Europy a konkretnie do Warszawy. Zak?adany wylot np: Moskwy w dniu 17 pa?dziernika.

Przyjazd do domu 18 pa?dziernika. UWAGA! Zawsze trzeba mie? na uwadze, ?e w podr?y zawsze, ale to zawsze, mo?e co? ulec zmianie. Prawdziwej przygody nigdy si? nie zaprogramuje! UWAGA! Mog? by? problemy z rezerwacj? samolotu do Europy (w Indiach sezon)

KONIEC AZJATYCKIEJ WYPRAWY!

Strona wykonana przez